fbpx

Regulamin  Konta w sklepie Studio Powidoki

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt z Usługodawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Prawo odstąpienia od umowy
 • 7 Dane osobowe
 • 8 Zmiana w Regulaminie lub Koncie
 • 9 Postanowienia końcowe
 • Załącznik

   

  § 1 DEFINICJE

  Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł na podstawie Regulaminu umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konto – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, dzięki której Usługobiorca może skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.

  Przedsiębiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą na podstawie Regulaminu umowę o prowadzenie Konta (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Regulamin – niniejszy regulamin Konta.

  Sklep – sklep internetowy Studio Powidoki prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://powidoki.com/sklep

  Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.

  Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

  Usługodawca – MAŁGORZATA GADULA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Powidoki Małgorzata Gadula, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7321544032, nr REGON 101719782, ul. Zimowa 2/4, 95-100 Rosanów.

  Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  § 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
  1. Adres pocztowy: Zimowa 2/4, 95-100 Rosanów
  2. Adres e-mail: studio@powidoki.com
  3. Telefon: 667805105
  4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Usługobiorca.
  § 3 WYMOGI TECHNICZNE

  Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: aktywne konto e-mail, urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

  § 4 KONTO
  1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
  2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
  3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w
  4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie Konta.
  6. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z
  7. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta. W celu usunięcia Konta przez Usługodawcę należy wysłać swoją rezygnację z Konta na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta.
  § 5 REKLAMACJE

  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących Konta na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  II USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI

  3. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  4. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę umowy o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
  5. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył usługi cyfrowej, Usługobiorca uprzywilejowany może wezwać go do jej dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę uprzywilejowanego terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta.

  6. Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej, jeżeli:
  a. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy usługi cyfrowej lub
  b. Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy o prowadzenie Konta wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
  7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową o prowadzenie Konta usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą umową usługa miała być dostarczana.
  8. Jeśli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać jej doprowadzenia do zgodności z tą umową.
  9. W przypadku braku zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta Usługobiorca uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego.
  10. Dodatkowo, jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, gdy:
  a. doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  b. Usługodawca nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z tą umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając charakter oraz cel tej usługi cyfrowej, w jakim jest wykorzystywana;
  c. brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić usługę cyfrową do zgodności z tą umową;
  d. brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową);
  e. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.

  III POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  11. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
  pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
  mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
  12. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  13. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.
  14. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  § 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy o prowadzenie Konta, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.
  3. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  4. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  § 7 DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
   2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o prowadzenie Konta lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o prowadzenie Konta i świadczenia usług nią objętych. Niepodanie danych oznacza, że umowa o prowadzenie Konta nie będzie mogła być zawarta, Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usług nią objętych.

   4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
   a. przestanie obowiązywać umowa o prowadzenie Konta;
   b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
   c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
   5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
   a. dostępu do swoich danych osobowych,
   b. ich sprostowania,
   c. usunięcia,
   d. ograniczenia przetwarzania,
   e. przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
   f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
   6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
   7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  § 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB KONCIE
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
   a. zmianą funkcjonalności Konta, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub
   b. zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację umowy o prowadzenie Konta przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
   c. zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
   2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
   3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
   4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
   5. Usługodawca może dokonać zmiany Konta, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z umową o prowadzenie Konta, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Konta. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
   6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy uprzywilejowanego do Konta lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy uprzywilejowanego, z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.
  § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  2. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.
  3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
  4. Wybór prawa polskiego dla umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
  5. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego z umową o prowadzenie Konta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  6. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w związku z umową o prowadzenie Konta w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Powidoki Małgorzata Gadula

  Zimowa 2/4, 95-100 Rosanów

  adres e-mail: studio@powidoki.com

   Ja/My(*)………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

  odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  • Data zawarcia umowy(*)

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  • Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  • Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  …………………………………………………………………………………

  Podpis  Konsumenta(-ów)  /  Przedsiębiorcy(-ów)  uprzywilejowanego(-ych)

  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

   

  Data ……………………………………..

   

  (*) Niepotrzebne skreślić.